Els actuals equips d’aerotèrmia aporten eficiència energètica als nostres habitatges. Els alts rendiments energètics en fred i calor, impliquen importants reduccions de CO2 respecte altres sistemes convencionals.

El sistema d’aerotèrmia ens aporta l’aigua calenta necessària per el consum (ACS) i a la vegada, genera el fred i el calor per els nostres equips interiors, ja siguin fancoils, radiadors de baixa temperatura o terra radiant. El sistema només necessita electricitat, per tant, no és necessària la contractació de gas natural. A continuació, es detalla un esquema de principi de una instal·lació tipus amb l’equip situat al exterior, l’equip interior, la distribució a la ACS i el clima a base de dos fancoils:

 

En el bloc de Granollers promogut per Granollers TTASL Promotora Inmobiliaria, es projectà un equip Panasonic amb el seu model Aquarea All in One Compact amb ventilació incorporada PAW-A2W-VENTA. La instal·lació està connectada al sistema Aquarea Smart Cloud el que ens permet visualitzar i controlar el funcionament de la instal·lació.

La integració de la ventilació ens permet mantenir una qualitat de l’aire saludable ja que renova l’aire interior viciat per aire filtrat de l’exterior. El recuperador de calor, al tenir un rendiment del 83%, implica que les pèrdues energètiques en la renovació de l’aire interior són petites. És important que la regulació del ventilador sigui la més òptima possible per tal de reduir al màxim aquestes pèrdues energètiques obligades.

A PACI Global apostem en instal·lacions convencionals per equips d’aerotèrmia amb recuperadors de calor i panells fotovoltaics. El sistema que proposem és, actualment, el sistema amb menor impacte ambiental i el que té menys costos econòmics a llarg termini. Per corroborar-ho, hem desenvolupat un estudi de diferents tecnologies convencionals i actuals per tal de poder definir el millor sistema en termes ambientals i econòmics. Es detallen, per cada vivenda en bloc d’habitatges, els resultats de les emissions de CO2 de diferents sistemes:

Com podem veure, les emissions dels tres últims sistemes basats en equips d’aerotèrmia, les emissions de CO2 baixen de forma considerable. L’últim sistema basat amb aerotèrmia amb recuperació de calor i placa fotovoltaica, és el que té les emissions més baixes, emetent només, un 12,31% respecte a un sistema convencional actual. La aportació de la placa fotovoltaica s’ha comptabilitzat amb 500W simulant una placa per habitatge ja que l’espai real en coberta sol ser precari. En cas de disposar d’espai suficient en coberta, l’aportació solar pot ser més elevada, i per tant, optimitzar més la reducció d’emissions del sistema.

A nivell econòmic, tot i tenir una inversió econòmica inicial superior, si comptabilitzem els costos a 25 anys de factura, cost de superfície i manteniment, la aerotèrmia surt un 12% més barata que el sistema convencional.

Amb els ajuts del Next Generation, tenim una molt bona oportunitat de millorar i renovar el parc immobiliari actual, tant en rehabilitació energètica com en innovació tecnològica i instal·lacions eficients, aprofitem-ho i no ho deixem escapar!