Des de PACI Global us volem informar que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha publicat les bases i ha obert la #convocatòria d’ajuts per la retirada d’amiant i instal·lacions fotovoltaiques.

Si tens un negoci amb cobertes que continguin amiant, la Generalitat ha obert una convocatòria de subvencions per retirar l’amiant de les cobertes dels edificis i substituir-lo per plaques fotovoltaiques. No deixis passar aquesta oportunitat!

Tens temps fins al 25 de juliol de 2023  per sol·licitar les subvencions. Estem aquí per ajudar-te amb tots els tràmits necessaris.
Troba més informació en el link:

https://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_nou/subvencions/subvencions_mixtes/ajuts_amiant/ajuts_2023/resol_ACC_1435_2023.pdf

Hi ha diferents programes que cobreixen un percentatge del cost total dels projectes, i està dirigit a persones físiques, jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns. Les #subvencions seran competitives per punts i tindran diferents límits segons els costos acumulats de la retirada d’amiant i instal·lació de panells solars fotovoltaics.

El termini comença el dia 25 de maig de 2023 a les 9h, i es tancarà 2 mesos després.

El termini màxim d’execució de les obres és de 24 mesos.

La justificació pot dur-se a terme fins 27 mesos després de la data de resolució.

Ajuts per la retirada d’amiant i instal·lacions fotovoltaiques

Ja s’ha obert la convocatòria dels ajuts per la retirada de l’amiant. Aquestes ajudes provenen directament de la Generalitat de Catalunya, i és gestionada per l’Agència Catalana de Residus.

Existeixen dues línies o programes d’ajuts, el primer per a particulars, empreses, administració i comunitats de veïns, i consta d’un pressupost de 10 milions d’euros; el segon, és per edificis que allotgin o hagin allotjat activitat econòmica, amb un pressupost de 40 milions d’euros.

Ambdós programes no són compatibles.

Programa 1: Retirada, transport i gestió dels residus.

Aquesta línia d’ajut és exclusivament per a la retirada d’amiant i cobreix el cost de la retirada, transport i gestió dels residus, amb què el teulat nou no quedaria cobert per aquest ajut.

 1. Acció subvencionable: inclou la retirada, transport i gestió dels residus d’amiant.
 2. Subvenció: 100% del cost, fins a 30.000€
 3. Beneficiaris: persones físiques, jurídiques, públiques o privades i comunitats de veïns.
 4. Compatibilitat de la subvenció: És compatible, però han de declarar-se tots els ajuts sol·licitats i obtinguts per la mateixa actuació. No és possible percebre més quantia de la totalitat del cost.
 5. Requisits: consulta el següent PDF de la normativa.

Programa 2: Retirada, transport, gestió de residus + nou teulat + instal·lació fotovoltaica

Aquesta línia permet la retirada de l’amiant, la substitució del teulat i la posterior instal·lació fotovoltaica, a través d’un percentatge d’ajut, amb algunes limitacions. Entrem en detall:

Quines actuacions són subvencionables?

 1. Retirada, transport i gestió dels residus d’amiant.
 2. El nou teulat.
 3. La instal·lació fotovoltaica.
 4. Elements auxiliars que continguin amiant.

Beneficiaris:

El propietari de l’immoble on s’hagi desenvolupat o es desenvolupi activitat econòmica i que continguin elements d’amiant (fibrociment o uralita), ja siguin persones físiques, jurídiques, públiques o privades.

Quantia dels ajuts i limitacions.

 1. Ajut base: 40%
 2. Ajut addicional segons la mida de l’empresa

Petita: +20%

Mitjana: +20%

Limitacions en la retirada de l’amiant i substitució de la teulada

Cobertes de fins a 49m2:                  2.000 €

Cobertes de 50 – 99 m2:                   40 €/m2

Cobertes de 100 – 499 m2:               30 €/m2

Cobertes de 500 – 999 m2:               25 €/m2

Cobertes a partir de 1000 m2:          20€/m2

Limitacions en la instal·lació de panells solars

El límit es calcula multiplicant el valor limitant pels kWp a instal·lar.

Menys de 10 kWp: 534 €/kWp

Entre 10 – 100 kWp: 318€/kWp

Més de 100 kWp: 262 €/kWp

És compatible amb altres ajuts?

És compatible, però han de declarar-se tots els ajuts sol·licitats i obtinguts per la mateixa actuació. No és possible percebre més quantia de la totalitat del cost. Ajut subjecte a mínims. 

Procediment de la concessió

La resolució dels ajuts es durà a terme per concurrència competitiva, és a dir, es valorarà per punts en les següents categories:

Activitats econòmiques

 • Grup A del CCAE: 50 punts.
 • Grup C i G del CCAE: 25 punts.
 • Altres activitats econòmiques del CCAE: 10 punts.

Superfícies d’amiant a retirar

 • Entre 0 i 2.000 m2: 30 punts.
 • De 500 a 999 m2: 20 punts.
 • Superior a 1.000 m2: 10 punts.

Actuació combinada

 • Retirada + substitució total + fotovoltaica: 20 punts.
 • Retirada + substitució total: 10 punts.
 • Retirada d’amiant: 5 punts.

S’acceptaran sol·licituds durant dos mesos, després, s’ordenaran per punts i es resoldran per ordre descendent de punts.

Terminis per la sol·licitud i justificació.

El termini comença el dia 25 de maig de 2023 a les 9h, i es tancarà 2 mesos després.

El termini màxim d’execució de les obres és de 24 mesos.

La justificació pot dur-se a terme fins 27 mesos després de la data de resolució.

Altres condicions de la subvenció.

 • L’empresa que retira el fibrociment ha d’estar inscrita en el registre d’empreses per risc d’amiant (RERA).
 • L’empresa de destí dels residus ha d’estar inscrita en el registre general de persones gestores de residus de Catalunya. També ha d’estar situada a Catalunya.
 • En els pressupostos ha de constar l’adreça de l’immoble objecte de la subvenció.
 • S’ha de tramitar la documentació de control i seguiment per gestionar els residus de l’amiant segons el decret 93/1999, sobre el procediment de gestió de residus i el Reial Decret 553/2020.
 • Disposar del pla de treball aprovat per l’autoritat laboral del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
 • Les instal·lacions fotovoltaiques han d’ubicar-se en les cobertes afectades.
 • Han de complir-se altres requisits normatius.

Què necessito per fer la sol·licitud?

 • Document acreditatiu de la propietat de l’immoble.
 • Acreditació del CNAE on està inscrita l’activitat econòmica i hi consti l’adreça de l’immoble.
 • Memòria descriptiva del desamiantatge del immoble (ubicació, m2, definició del treball).
 • Fotografies dels elements d’uralita.
 • Pressupost de la retirada de l’amiant, indicant els m2.
 • Pressupost del nou teulat.
 • Pressupost de la instal·lació fotovoltaica, indicant els kWp a instal·lar.
 • Declaració responsable a la condició de PIME, si escau.

No deixeu perdre aquesta oportunitat!, Si tens dubtes, podem ajudar-te. Si necessiteu assessorament poseu-vos amb contacte amb nosaltres trucant al 607 928 152 (Carles Gutierrez) o bé Escriu-nos un correu a solar@paci.biz o al WhatsApp 677 523 062.

#PACIGlobal #SunOnTop #Amiant #AjudesRetiradaDAmiant #AyudasUralita #SubvencioRetiradaAmiant #Uralita #Fibrociment