Deduccions per obres de millora de l’eficiència energètica dels habitatges.

El Reial Decret-Llei 19/2021 estableix tres tipus de reducció en el IRPF, depenent de les obres d’actuació:

• Reducció de la demanda de calefacció i refrigeració.

• Millora en el consum d’energia primària no renovable.

• Obres de rehabilitació energètica.

Caldrà acreditar la millora a través del certificat energètic original i el posterior, i que aquestes dades es consignin a la declaració de la renda / IRPF.

Des de PACI Global ens encarreguem de gestionar i acreditar les deduccions i poder consignar-ho a la declaració.