Nova directiva (UE) 2023/1791 relativa a l’eficiència energètica. Principals modificacions, obligacions d’estalvi d’energia e sistemes de gestió i auditories d’eficiència energètica 

El passat 20 de setembre de 2023, s’ha publicat en el Diari Oficial de la UE la Nova DIRECTIVA (UE) 2023/1791 del PARLAMENT EUROPEU i del CONSELL del 13 de setembre de 2023 relativa a l’eficiència energètica, per la qual es modifica el Reglament (UE) 2023/955.

Principals modificacions

Les principals modificacions respecte a les directives anteriors 2018/2002 i 2012/27/UE es destaca:

 • Establir un objectiu legalment vinculant per a la UE per a reduir el consum d’energia final de la UE en un 11,7% per a 2030 (en relació amb l’escenari de referència de 2020). Això inclou per a cada Estat membre el requisit de fixar la seva contribució nacional indicativa sobre la base de criteris objectius que reflecteixin les circumstàncies nacionals. Si les contribucions nacionals no aconsegueixen l’objectiu de la UE, la Comissió aplica un mecanisme de bretxa d’ambició.
 • Incrementar l’estalvi energètic anual del 0,8% (actualment) al 1,3% (2024-2025), després al 1,5% (2026-2027) i al 1,9% a partir de 2028. Per tant, una mitjana del 1,49% dels nous estalvis anuals per al període 2024-2030.
 • Obligar els Estats membres a donar prioritat als clients vulnerables i als habitatges socials en l’àmbit de les seves mesures d’estalvi energètic.
 • Introduir un objectiu de reducció anual del consum d’energia del 1,9% per al conjunt del sector públic.
 • Ampliar l’obligació de renovació d’edificis del 3% anual a tots els nivells de l’administració pública.
 • Introduir un enfocament diferent, basat en el consum energètic, perquè les empreses disposin d’un sistema de gestió energètica o realitzin una auditoria energètica.
 • Introduir una nova obligació de monitorar el rendiment energètic dels centres de dades, amb una base de dades a nivell de la UE que recopili i publiqui dades.
 • Promoció de plans locals de calefacció i refrigeració en municipis més grans.
 • Incrementar progressivament el consum energètic eficient en subministrament de calor o fred, també en calefacció urbana de districte.

 

Obligació d’estalvi d’energia

Els Estats membres hauran d’obtenir un estalvi acumulat d’ús final de l’energia, com a mínim equivalent a:

a) un nou estalvi cada any, des de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2020, del 1,5% de les vendes anuals d’energia a clients finals, en volum, com a mitjana dels últims tres anys anteriors a l’1 de gener de 2013. Es podran excloure totalment o parcialment d’aquest càlcul les vendes d’energia, en volum, empleada per al transport;

b) un nou estalvi cada any, des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2030:

b.1) de l’1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2023, del 0,8% del consum d’energia final anual, com a mitjana dels últims tres anys anteriors a l’1 de gener de 2019,

b.2) de l’1 de gener de 2024 al 31 de desembre de 2025, del 1,3% del consum d’energia final anual, com a mitjana dels últims tres anys anteriors a l’1 de gener de 2019,

b.3) de l’1 de gener de 2026 al 31 de desembre de 2027, del 1,5% del consum d’energia final anual, com a mitjana dels últims tres anys anteriors a l’1 de gener de 2019,

b.4) de l’1 de gener de 2028 al 31 de desembre de 2030, del 1,9% del consum d’energia final anual, com a mitjana dels últims tres anys anteriors a l’1 de gener de 2019.

 

Sistemes de gestió i auditories energètiques

Si ens centrem en els sistemes de gestió energètica i auditories, la nova directiva energètica insisteix en el deure dels Estats membres de promoure l’aplicació de sistemes de gestió de l’energia i auditories energètiques en l’administració pública punt a nivell nacional, regional i local.

Els Estats membres vetllaran perquè les empreses amb un consum mig anual d’energia superior a 85 TJ durant els tres anys anteriors reunint tots els vectors energètics apliquin un sistema de gestió de l’energia. El sistema de gestió de l’energia serà certificat per un organisme independent, de conformitat amb les normes europees o internacionals pertinents.

Vetllaran perquè les empreses amb un consum mig anual d’energia superior a 10 TJ durant els tres anys anteriors, reunint tots els vectors energètics, que no apliquin un sistema de gestió de l’energia, siguin objecte d’una auditoria energètica.

En referència a les pimes s’hauran d’elaborar programes per a fomentar l’elaboració d’auditories energètiques. Aquestes hauran de ser obligatòries per a consums d’energia mitjans superiors als límits estipulats en l’article 11.

 • Auditories energètiques per empreses de més de 2.700.000 kWh serà obligatori a partir d’octubre de 2026.
 • Sistemes de gestió per empreses de més de 23.000.000 kWh serà obligatori a partir d’octubre de 2027.

Per a la seva realització, les auditories energètiques han de tenir en compte les normes europees o internacionals pertinents, com EN ISO 50001 (sistemes de gestió de l’energia), o EN 16247-1 (auditories energètiques), o, si inclouen una auditoria energètica, EN ISO 14000 (sistemes de gestió ambiental).

Més info: Enllaç a la directiva europea.