PACI Global t’assessora amb el nou Reial Decret 390/2021, publicat al BOE núm. 131, a 2021.06.02 i que va entrar en vigor el passat 3 d’aquest mateix mes. (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176).

El nou RD 390/2021 (Procediment bàsic per a certificació eficiència energètica dels edificis) bàsicament introdueix algunes modificacions d’acord amb la Directiva europea 2018/844 i algunes demandes de el sector de certificació energètica.

De les actualitzacions i modificacions respecte al RD390/2013 destaquem com canvis importants el fet de l’obligatorietat de certificar tot edifici de l’administració pública de més de 250 m2 i la vigència dels certificats amb qualificació G” que serà de 5 anys.

Més informació: https://www.paci.biz/upload/RD390_2021.pdf