Project Description

Títol del projecte: Projecte executiu per a la substitució de màquines refredadores
Localitat: Barcelona
País: Espanya
Client: Institut del Teatre
Any: 2018

L’objectiu d’aquest projecte és definir l’actuació que cal dur a terme per a la substitució de les dues plantes refredadores de l’Institut del Teatre de Barcelona.

En el projecte es detalla la ubicació i l’estat actual de les refredadores, tant en termes d’equips consumidors i productors com pel que fa als balanços hidràulics de la instal·lació. S’especifiquen, també, els equips, els components i els materials de la instal·lació projectada.

El projecte completa tots els requeriments normatius del Codi Tècnic de l’Edificació, en el seu document bàsic de salubritat, i també el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques de l’Edifici. S’hi inclouen, també, les propostes de millora per a la instal·lació, així com la descripció dels detalls tècnics de cada element proposat.