Poc a poc el pas del cotxe de combustió als models elèctrics està tenint més visibilitat. Cada vegada son més els aparcaments de vehicles en els que es poden trobar instal·lacions de recàrrega de vehicles.

Les infraestructures de recàrrega estan definides a la Guia tècnica d’aplicació de la ITC-BT 52 “Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics” la qual ens defineix com s’han d’executar aquest tipus d’instal·lació.

Quins son els problemes més habituals a la hora d’instal·lar els punts de recàrrega?

Podríem destacar els següents:

– Dificultat per a connectar el punt de recàrrega amb el punt de connexió (ja sigui des de quadre de comptadors o quadre de proteccions).

– Les comunitats no es plantegen una pre-instal·lació i els propietaris que ho volen han d’executar la seva de forma individual.

– Poca o nul·la connexió amb xarxa en la majoria d’aparcaments.

– Distància excessiva entre el punt de recàrrega i escomesa.

– Necessitat d’equips robustos pel vandalisme en espais comunitaris.

Wallbox eHome de CIRCONTROL

El model Wallbox eHome de CIRCONTROL, en comercialització des del 2018, compleix les necessitats per carregar  ja sigui un model híbrid endollable o elèctric, essent un equip fàcil d’utilitzar, segur i versàtil ja que disposa de múltiples possibilitats d’instal·lació i de connexió i de control de la càrrega amb la incorporació del Home BeON, un sensor intel·ligent per instal·lacions monofàsiques.

Dissenyat per ser fàcil d’instal·lar en aparcaments privats (tant a l’interior com a l’exterior ja que disposa de protecció a l’aigua), aquest carregador de vehicle elèctric permet carregar sense problemes tots els vehicles elèctrics i híbrids endollables del mercat.

Aquest carregador només requereix una línia elèctrica d’alimentació de l’equip amb un interruptor automàtic magnetotèrmic, un interruptor diferencial Tipus A i protecció contra sobretensions permanents i transitòries tal com es recull a la ITC-BT 52 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT ) i properament amb el model eHome Link ja serà compatible amb l’esquema nº 2 de ITC-BT-52.

Instal·lació del model T2C32- eHome Monofàssic Cable Tipus 2 – 7,2kW a Sant Cugat del Vallès

En cas de no poder disposar d’un espai privatiu, el model T2C32-A incorpora una clau amb diferencial per a poder desconnectar l’equip per a més seguretat en aparcaments comunitaris.

Instal·lació del model T2C32- eHome Monofàssic Cable Tipus 2 – 7,2kW a Sant Feliu del Llobregat

Incentius i subvencions

En l’actualitat està vigent el programa MOVES III a Catalunya, Incentius a la mobilitat eficient i sostenible 202, que atorga ajudes per a la instal·lació dels punts de recàrrega. En el cas de particulars, el límit màxim que es podrà rebre per expedient i convocatòria pel que fa a la recàrrega vinculada serà de 5.000 €.

L’ajut serà del 70% per les persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris i administracions públiques. En municipis de menys de 5.000 habitants aquest percentatge serà del 80%. No cal que el beneficiari hi estigui empadronat.

Per a empreses els ajuts tindran una forquilla del 30% al 60% en funció de si és petita, mitjana o gran empresa, la potència de la infraestructura i el nombre d’habitants del municipi on s’instal·li la infraestructura.

Si esteu interessats a PACI Global ens encarreguem de la tramitació de les ajudes, així com de la instal·lació i legalització del punt de recàrrega.

Trobareu més informació la web de l’Institut Català de l’energia:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/mobilitat/vehicle/recarrega/

Subvencions a:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-iii/

Model de carregador a:

https://circontrol.com/datasheets/wallbox-ehome-sp.pdf